We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. Find out more.
OK

Genel Çalışma Şartları

Burada  Bergwerkstrasse 22, A-6130 Schwaz adresinde mukim ADLER-Werk, Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co. firmasının satış ve teslimat şartları bilgilerinize sunulmuştur.

1. Genel Hususlar

 

1.1. Şartların Geçerliliği

Satış ve Teslimat Şartları, farklı yönde anlaşmalarıın mevcut olmaması durumunda tüm teslimat koşullarımız ve hizmetlerimiz için geçerlidir. Teslimat ve hizmetler için siparişlerin verilmesiyle sipariş veren taraf, ADLER-Werk'in satış ve teslimat şartlarını açıkça kabul eder. Sipariş verene ait sözleşme şartları, bunlara itiraz edilmediyse veya şartlar yerine getirilmiş olsa dahi ADLER-Werk tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece kabul edilmeyecektir. Satış ve Teslimat şartlarımızının Sipariş Veren tarafça hali hazırda bilinmesi durumunda bu şartlar bundan sonraki alışverişler için yeniden bildirilmeden de geçerli olacaktır. Teslimatlarımızın ve hizmetlerimizin karşılanması, şartlarımızın kabul edildiği anlamına gelmektedir. Ek anlaşmalar, ancak yazılı onay ile geçerlidir.  

 

1.2. Teklifler

ADLER-Werk'in teklifleri bağlayıcı ve zorunlu değildir. Siparişler ADLER-Werk için ancak yazılı onay ile veya malın sevk edilerek yerine getirildiği taktirde bağlayıcıdır.

 

2. Teslimat

 

2.1. Teslimat Tarihi ve Teslimat Miktarı 

Teslimat tarihi ve miktarı, sözleşme ile sabit anlaşmaya dayanır. Kısmi teslimatlar mümkündür. Özel imalatlarda, üzerinde mutabık kalınan teslimat miktarları düşük oranlarda (%10'a kadar) aşılabilir veya söz konusu değerin altında kalınabilir. Teslimatın gecikmesi halinde ABGB'in (Avusturya Medeni Kanunu) 918. ve müteakip maddeleri geçerlidir. Bununla birlikte sipariş veren tarafın tazminat talepleri, zamanında teslim edilmeyen malın miktarının rayiç değeri ile sınırlıdır.

 

2.2. Teslimat ve Nakliye Masrafları, Riskin Devri

Sevkiyat yeri ve güzergahı ADLER-Werk tarafından belirlenir. Sipariş Veren tarafın istekleri mümkün olduğu ölçüde dikkate alınmakla birlikte bundan doğan masraflar kendilerine aittir. Avusturya içerisindeki teslimatlar temel olarak TIR yoluyla "Kapıya Teslim" (Incoterms koşullarına göre CIP "Müşteri Adresi") şeklinde gerçekleşir. Ekspres navlun veya posta ücretinden doğan artı masraflar sipariş verene aittir. Franko-teslimatlar veya kapıya teslim şeklindeki teslimatlar mal değeri en az 200,- EUR olan 100 kg'lık (litre) asgari siparişlerde gerçekleşir; bunun altında kalan siparişlerin nakliye masrafları sipariş veren tarafa aittir. Teslimatta geçerli olan risk, sipariş verene aittir. Sevkıyatla birlikte risk, nihai olarak sipariş verene geçer. Sipariş veren taraf malı teslim almakta gecikirse veya sevkıyatın sipariş verenin sorumlu olduğu bir sebepten dolayı gerçekleşemediği taktirde risk, aynı şekilde nihai olarak sipariş verene geçer. Diğer ülkelere sevkıyatların masrafı sipariş verene ait olup mallar "fabrika çıkışı yüklenmiş" (Incoterms koşullarına göre FCA "ADLER-Werk, Bergwerkstraße 22, A-6130 Schwaz") olarak hazır tutulur.

 

3. Ödeme

 

3.1. Fiyatlandırma

Faturalandırma, sevk edilen miktara göre gerçekleştirilir. 2.2. Maddenin dışına çıkan ve mal ya da hizmetin teslimatı ile ilişkili olarak doğan her türlü ek ücret, sipariş verene aittir. Sözleşmenin akdi ile tam olarak ifası arasında fiyat artışlarının meydana gelmesi halinde bu artışlar derhal sipariş veren tarafa bildirilecek ve temel olarak sipariş veren tarafından karşılanacaktır. Ancak sipariş veren, fiyat artışı kendisine bildirildikten sonra 14 gün içerisinde sözleşmenin henüz ifa edilmeyen kısmından geri çekilebilir.

 

3.2. Ödeme Koşulları

Faturalarımız, fatura tarihinden itibaren 14 gün içerisinde % 2 iskonto ile veya 30 gün içerisinde net olarak muacceldir. Bundan farklı ödeme hedefleri ancak yazılı onay ile geçerlidir. Yeni müşterilerde siparişleri ancak peşin ödeme veya teslimatta ödeme şeklinde yerine getiriyoruz. Bu koşul da, yeni müşteriye yukarıda belirtilen ödeme koşullarına göre ödeme yapabileceği hususu yazılı olarak bildirilinceye kadar geçerlidir. Muaccelliyet anında daha eski muaccel faturaların henüz ödenmemiş olduğu sürece veya faturanın çekle ödenmesi halinde kesintiler söz konusu değildir. İfanın gerçekleşmesi açısından çeklerin kabul edilmiş olması, ki böyle bir zorunluluk yoktur, sipariş veren tarafından ek olarak her türlü banka faizi, iskonto, itfa, ve diğer ücretler bildirildikten hemen sonra net olarak ödenecektir. Ödemenin gecikmesi halinde bankaların kredi faizleri,  ancak en az Avusturya Ulusal Bankasının geçerli banka faizi oranının %5 üzerinde bir faiz, ayrıca ihtar sürecinin masrafları uygulanacaktır.

 

3.3. Ambalajlar 

Tek kullanımlık ambalajlar geri alınmaz. ADLER-Werk firmasının ülke çapında geçerli bir atık bertaraf sisteminin üyesi olduğundan, tamamen boşalmış tek kullanımlık şişeler/kaplar bu sistem üzerinden bertaraf edilebilir. Sadece özellikle iadeli ambalaj olarak adlandırılan ambalajlar,  risk transferinden (bkz. 2.2) itibaren en geç 3 ay içerisinde kusursuz ve dolum yapılabilir durumda navlunsuz olarak iade edilecektir. İadeli şişelerin/kapların başka ürünlerin doldurulması özellikle yasaktır. Bu şekilde doğacak temizlik masrafları, kirlenme derecesine bağlı olarak ambalajın kendi değerine kadar hesaplanır.

 

4. Malın iade alınması

Teslim edilen mallar sadece kusurlu oldukları taktirde ADLER-Werk tarafından iade alınır. Malın iyi niyet göstergesi olarak geri alınması durumunda, oluşan masrafları telafi etmek amacıyla fatura edilen mal değerinden %20 oranında iskonto uygulanır.

 

5. Kusurlarda Mesuliyet

 

5.1. Garanti

Nicelik ve kalite ile renk tonunun eşit kalacağı konusunda garanti veriyoruz. Miktarlarda Madde 2.1'e göre sapmalar meydana gelebilir. Alıcı teslim edilen malın miktar ve kalite açısından sözleşmedeki hükümlere uygun olup olmadığını ve her durumda mutabık kalınan kullanım alanı için uygun olup olmadığını derhal kontrol edecektir. Bu kontrolün kısmen veya tamamen ihmal edilmesi durumunda veya mal teslim alındıktan sonra en geç 8 gün içerisinde bariz kusurlar bildirilmediği taktirde teslim edilen mal, söz konusu kusurlar veya anlaşılan kullanım alanı açısından onaylanmış kabul edilecektir. Saklı kalmış kusurların telafisi, ortaya çıktıktan hemen sonra ancak mal teslim alındıktan sonra en geç 6 ay içerisinde talep edilecektir. Aynı şekilde ADLER-Werk ürünü olmayan seyrelticiler, sertleştiriciler, katkı cilalar veya diğer komponentler karıştırıldığı taktirde veya cila katmanı için başka üreticiden gelen malzemeler veya asitler kullanıldığı taktirde reklamasyon yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Kusurlu mal bildirimleri, fatura bilgileri ve parti numarasını da bildirmek suretiyle yazılı olarak yapılacaktır. Reklamasyonu yapılan mal ancak tarafımızın açık onayı ile geri gönderilebilir. Bununla birlikte istek halinde inceleme için bir numune şişe de hazır bulundurulacaktır. Gönderimin masrafları, haklı gerekçeli bir garanti hakkına dahil edilmiştir. Kusurlu mal bildirimleri, anlaşma konusu teslimat ve ödeme koşullarından muaf kılmaz. ABGB'un (Avusturya Medeni Kanunu) 933. Paragrafı uyarınca ADLER-Werk nezdinde rücu hakları teslimattan itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Buna göre garanti hakları her durumda sipariş veren tarafın kusurluluk durumunu teslimat sırasında belgelemesini şart koşmaktadır.

 

5.2. Zarar Sorumluluğu 

Ürünlerimizin uygulanması, kullanımı ve işlenmesi, münhasıran sipariş veren tarafın sorumluluğu altında firmamızın da kontrolü dışında gerçekleşmektedir. Uygulama tekniği açısından her türlü danışmanlık, özellikle teknik bültenler ve iş yönergelerindeki danışmanlıklar, teknolojinin bilim ve uygulamadaki son duruma göre geçerli bilgiye göre verilmektedir. Danışmanlık ve tavsiyeler bağlayıcı değildir, sözleşmeye dayalı bir hukuki ilişki ve satış sözleşmesinden ek yükümlülüklere dayanak teşkil etmemektedir ve dolayısıula kullanıcı tarafından geçerli durumda dikkatli bir şekilde uygulama alanlarına ve işleme koşullarına mesuliyeti kullanıcıya ait olmak üzere uyarlanacaktır. Sözlü, yazılı veya deney yoluyla verilen uygulama danışmanlıkları alıcıyı özellikle bağlı olduğu kontrol yükümlülüğünden ve genelgeçer koruyucu normlarına uyulması hususunda muaf kılmamaktadır. Sipariş veren taraf ABGB'in § 933a kapsamındaki tazminat taleplerinde ADLER-Werk, Sipariş veren tarafın ADLER-Werk tarafında sebep olunan bir kusuru kanıtladığı taktirde ABGB § 933a 2. Fıkranın belirlediği ölçüye göre 5.1 Maddesine göre garanti haklarının talebinin geçerli olduğu aynı süre zarfı için sorumlu olacaktır. Garantinin (5.1) ötesine çıkan tazminat talepleri, üçüncü tarafların mülkiyet hakları açısından dahil olmak üzere söz konusu değildir. Ancak, hali hazırda geçerli veya geleceğe yönelik zorlayıcı yasal hükümlere dayanarak tazminat hakkı kazanılsa dahi bu tazminatın tutarı teslim edilen malın değeri ile sınırlıdır.

 

6. Mülkiyet haklarının korunması

Teslim edilen mallar ödemenin tamamı alıncaya kadar bizim mülkiyetimizde kalır. Siparişi veren malları sadece kendisinin olağan işleri çerçevesinde satabilir, kullanabilir ve dağıtabilir. Mülkiyet hakları kapsamında duran malların perakende satımında ADLER şirketine açık ödeme kapsamında devredilen satış fiyatı geçerlidir. Kullanımda ya da dağıtımda mülkiyet haklarının korunması benzer şekilde yeni ürünlerin de kullanım ya da dağıtım miktarına uygulanır. Mülkiyet hakkı korunmasında olan mallar taşınabilir mal teminatı, teminat olarak gösterilemez ya da hacze konu olamaz. Siparişi veren, mülkiyet hakları korumasında olan mallara dair üçüncü kişiler hak bildirdiğinde ya da talep etmek istediğinde ADLER firmasını derhal bilgilendirmelidir.

 

7. Yetkili Mahkeme

A-6130 Schwaz'daki mahkemelerdir; bunun dışında her durumda yasal olarak zorunlu kılınan bir kaza dairesidir. Münhasıran Avusturya hukuku geçerlidir. CISG uyarınca Milletlerarası mal satımlarına ilişkin BM Sözleşmesi açıkça hariç tutulur.

 

8. Kısmi Geçersizlik

İşbu satış ve teslimat koşullarının bir veya biden fazla unsurunun geçersiz olması veya geçersiz duruma düşmesi durumunda bu durum, diğer unsurların hukuki geçerliliğini etkilemez.

Zum ADLER Online-Shop: